Bornholmstraat-Kotkastraat

Bezwaar tegen wijziging voorrang op de kruising

De afgelopen zomer is de voorrangssituatie op de kruising Bornholmstraat-Kotkastraat gewijzigd, naar onze mening ten nadele van de fietsers. De Fietsersbond heeft daarom een bezwaar ingediend tegen het besluit van de gemeente Groningen daarover.

kotkastraat

De afgelopen zomer is de voorrangssituatie op de kruising Bornholmstraat-Kotkastraat gewijzigd. Volgens het besluit van de gemeente was de oude situatie als volgt (let niet op de vele taal- en stijlfouten):

  • Er zijn veel conflicten tussen de automobilist die vanaf de Kotkastraat rechts afslaat richting de Bornholmstraat en de recht doorgaande fietsers.
  • Het fietsverkeer die op de Bornholmstraat rijden zitten in de dode hoek van het gemotoriseerd verkeer op de Kotkastraat, het autoverkeer wat rechts afslaat is niet bedacht of kan de fietser niet goed zien.
  • De fietsers kunnen snel door rijden, immers ze hebben voorrang, dat levert een groot risico voor een ernstig ongeval. Door de voorrang om te draaien is de snelheid van de fietsers gereduceerd tot nul en daarmee dat het risico tot een ernstig ongeval lager is, dit is een duurzamere oplossing.
  • Ook brengen we een snelheidsremmer aan om het (brom-) fietsverkeer te attenderen op de situatie maar ook om de snelheid daadwerkelijk naar beneden te halen.

Deze maatregel kan dit jaar nog verbeterd worden door de fietsers geen voorrang meer te geven. We zijn inmiddels gestart met het onderzoek naar een ander soort kruispunt op deze plek voor een duurzame veilige oplossing.

De Fietsersbond is het hier niet mee eens en heeft in haar bezwaar het volgende geschreven:

Wij zijn het niet eens met de motivering dat de wijziging de verkeersveiligheid bevordert. Naar onze mening bevordert de maatregel de veiligheid voor fietsers namelijk niet, in tegendeel, deze verslechtert juist. Op alle fietsroutes in de omgeving van de kruising in kwestie, vanaf het hoofdstation tot en met de Sontweg, de Eltjo Ruggeweg, de Sint Petersburgweg en de gehele Bornholmstraat tot aan de Winschoterweg, hebben fietsers namelijk voorrang op het verkeer van het secundaire wegennet, d.w.z. uit de zijstraten, uitgezonderd de hoofdroutes Europaweg en Olsoweg/Lübeckweg. Door op de bewuste kruising een uitzondering te creëren ontstaat een onverwachte situatie die de verkeersveiligheid voor de fietsers schaadt, in tegenstelling tot het beoogde doel van de maatregel. Fietsers (en de overige verkeersdeelnemers) zijn gebaat bij consequent beleid en dat zou inhouden dat de fietser op de bewuste kruising zijn voorrang behoudt.

De Fietsersbond is met u van mening dat de verkeersveiligheid op de bewuste kruising verbeterd kan worden en treedt graag met u in overleg hoe dit bereikt kan worden met behoud van voorrang voor de fietser. Wij pleiten er dan ook voor om het in het besluit genoemde onderzoek naar een ander soort kruispunt op deze plek voor een duurzaam veilige oplossing voortvarend op te pakken en de huidige maatregel voor de tussenliggende periode niet uit te voeren.

Wij hebben in de tussentijd al diverse klachten binnengekregen over de nieuwe situatie. Op 10 oktober is er een hoorzitting geweest over ons bezwaar, waarin we deze klachten ook geciteerd hebben. Verder hebben wij betoogd dat de ervaring van alle fietsers die wij gesproken hebben over de nieuwe situatie is, dat je op het kruispunt vogelvrij bent, omdat van alle kanten auto’s aan kunnen komen die voorrang hebben en dat je dus niet weet waar je moet kijken. Daarnaast loopt de fietser het risico dat gedurende de oversteek de situatie zo gewijzigd is, dat wat eerst moeiteloos leek te passen een risicovolle gebeurtenis is geworden.

Bron: youtu.be

Zoals betoogd was de oude situatie niet veilig, maar wij vinden de nieuwe situatie nog veel gevaarlijker. Wij hopen dan ook dat de bezwaarcommissie dit ook vindt en het college adviseert de oude situatie te herstellen zolang het onderzoek naar een definitieve oplossing duurt. Gezien de krappe budgettaire ruimte van de gemeente zou de tijdelijke situatie immers zo maar vele jaren kunnen duren.

Inmiddels zijn we wel met de gemeente in overleg over een definitieve oplossing, maar een goede oplossing (misschien wel een rotonde met fietsers in de voorrang) kost veel geld.

Categorieën