Kop van Drenthe

kopvandrenthe_liggend

Onder de naam Fietsersbond Kop van Drenthe zijn wij, een groepje fietsliefhebbers, sinds 2011 actief binnen de Fietsersbond. We bestrijken de twee Noord-Drentse gemeentes Noordenveld en Tynaarlo. Organisatorisch vallen we echter onder de afdeling Groningen van de Fietsersbond. Vanwege de geografische ligging hebben we met Groningen nou eenmaal de meeste fietsrelaties. Maar ook met de andere Drentse afdelingen werken we nauw samen, zeker bij onderwerpen die de gemeentegrenzen overstijgen en in onze contacten met de provincie Drenthe.

De Kop van Drenthe is een prachtig gebied met mooie fietspaden, waar we erg blij mee zijn. Maar het kan natuurlijk altijd beter en veiliger. De diverse overheden hebben bij de ontwikkelingen op verkeersgebied te maken met verschillende en vaak tegenstrijdige belangen. In dit speelveld werpen wij ons op als belangenbehartiger van de fietser. We vormen gesprekspartners voor onze beide gemeentes en de provincie voor alle onderwerpen die spelen rondom het fietsverkeer. Een belangrijke boodschap hierbij is dat het stimuleren van het fietsverkeer in ieders belang is.

Noordenveld

In Noordenveld hebben we als fietsers de wind flink in de rug. In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) staat de fiets prominent op 1 en dat heeft de afgelopen jaren al aardig wat resultaten opgeleverd. In 2016 is een groot deel van de fietspaaltjes weggehaald op basis van een inventarisatie waar wij een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd. Tussen 2017 en 2019 zijn alle rotondes binnen de bebouwde kom in de voorrang gebracht voor fietsers. Andere positieve ontwikkelingen:

 • Het fietspad aan het Oosteinde in Roden, onderdeel van de FietsroutePlus Groningen, is in de voorrang gebracht en de bochten zijn rechtgetrokken.
 • Er is een fietserstunnel gerealiseerd onder de N372 bij het Tolhuis in Peizerwold.
 • De fietsoversteek aan de Norgerweg ter hoogte van de voetbalvelden is aangepast en veel veiliger geworden.
 • Vele fietspaden zijn geüpgraded en/of verbreed,
 • De Esweg tussen Roderesch en Nieuw-Roden is veiliger gemaakt voor fietsverkeer.
 • Er is nieuwe belijning aangebracht op de provinciale fietspaden.
 • Ook de sportfietsers worden goed bedeeld. Het aantal wielerkoersen neemt toe en er komen steeds meer ATB-routes.
 • Als aanvulling op het GVVP is eind 2018 het ‘Basisfietsplan Noordenveld‘ (samenvatting) verschenen. Dit biedt een mooi uitgangspunt voor verdere verbetering van het fietsnetwerk.

Maar we zijn er nog niet:

 • We zouden graag zien dat de FietsroutePlus Roden – Groningen om Peize wordt heengeleid. Nu wordt van de fietser gevraagd om via een kruip-door-sluip-route door de westelijke woonwijk van Peize te navigeren.
 • Op dezelfde FietsroutePlus is onlangs bij het transferium Hoogkerk een nieuw groot knelpunt ontstaan. Fietsers moeten hier voorrang geven aan het autoverkeer van en naar de wijk Ter Borch in Eelderwolde. De huidige situatie is bijzonder onveilig en bovendien strijdig met de filosofie van de FietsroutePlus. De provincie Drenthe heeft hier het voortouw en is tot nu toe helaas zeer gekant tegen het opnemen van fietsers in de voorrang op rotondes. Een extra complicerende factor is dat de rotonde ingeklemd ligt tussen de bebouwde kommen van Hoogkerk, Eelderwolde en Peizermade.
 • We vinden met name op fietspaden langs provinciale wegen de verblindingshinder door het autoverkeer vaak te groot. De belijning is bovendien niet altijd goed zichtbaar in het donker.
 • We volgen de realisatie van de plannen rond het HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). Komt de fiets niet te veel in de verdrukking?

Tynaarlo

De gemeente Tynaarlo richt zich ons inziens nog te weinig op de fietser:

 • In Tynaarlo hebben auto’s op alle rotondes voorrang, ook in de bebouwde kom.
 • Rotondes worden zo ontworpen dat je als fietser altijd moet stoppen. De fietsstroken zitten veel te dicht op de rotonde. Verstandige fietsers stoppen bij iedere auto omdat auto’s, ook zonder knipperlicht af kunnen slaan en gelijk op de fietsstrook rijden. En dat maakt het fietsen niet aangenaam.
 • We hebben al vaak aangedrongen op het vergevingsgezind maken van fietspaden. Maar er wordt nog niet echt aan gewerkt. Paaltjes en andere obstakels vind je veelvuldig op de fietspaden in Tynaarlo.
 • Nieuwe fietspaden worden te smal aangelegd, fijn voor de eenzame fietser, maar niet voor fietsers die naast elkaar willen fietsen. Ook inhalen is lastig terwijl dit steeds vaker nodig is met de snelheidsverschillen.
 • Bij de Punt komt een nieuw Transferium. Het ontwerp hiervoor lijkt niet gunstig voor de fietser. Deze moet nog vaker stoppen en omrijden.
 • Een groot gedeelte van de doorfietsroute van Assen naar Groningen ligt in de gemeente Tynaarlo. Hier zien we heel veel knelpunten. Er is geld gereserveerd voor deze route, maar lang niet genoeg om de knelpunten op te lossen. Dit wordt meer een stop- en wachtroute dan een doorfietsroute. Terwijl investeren in een snelfietsroute op den duur geld oplevert.

De gemeente werkt aan een plan waarin ze knelpunten op de fietspaden gaan benoemen en ze zullen melden wanneer ze deze op gaan pakken.

En verder

Kijk hier voor alle ontwikkelingen in ons gebied.

Wie met ons mee wil denken en doen is van harte welkom!

De onderafdeling bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Henk Bakker (Tynaarlo)
 • Wouter Bouw (Noordenveld)
 • Geert Helder (Noordenveld)
 • Harm Jelies (Noordenveld)
 • Hannie Poletiek (Tynaarlo, tevens contactpersoon)
 • Vrieso Rademaker (Noordenveld)
 • Marleen Schulte (Noordenveld)
 • Caroline de Vroomen (Tynaarlo)

E-mail: [email protected]