Kop van Drenthe

Onder de naam Fietsersbond Kop van Drenthe zijn wij, een groepje fietsliefhebbers, sinds 2011 actief binnen de Fietsersbond. We bestrijken de twee Noord-Drentse gemeentes Noordenveld en Tynaarlo. Organisatorisch vallen we echter onder de afdeling Groningen van de Fietsersbond. Vanwege de geografische ligging hebben we met Groningen nou eenmaal de meeste fietsrelaties. Maar ook met de andere Drentse afdelingen werken we nauw samen, zeker bij onderwerpen die de gemeentegrenzen overstijgen en in onze contacten met de provincie Drenthe.

De Kop van Drenthe is een prachtig gebied met mooie fietspaden, waar we erg blij mee zijn. Maar het kan natuurlijk altijd beter en veiliger. De diverse overheden hebben bij de ontwikkelingen op verkeersgebied te maken met verschillende en vaak tegenstrijdige belangen. In dit speelveld werpen wij ons op als belangenbehartiger van de fietser. We vormen gesprekspartners voor onze beide gemeentes en de provincie voor alle onderwerpen die spelen rondom het fietsverkeer. Een belangrijke boodschap hierbij is dat het stimuleren van het fietsverkeer in ieders belang is.

Noordenveld

In Noordenveld hebben we momenteel de wind flink in de rug. In het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) staat de fiets prominent op 1. De eerste resultaten hiervan zijn al duidelijk zichtbaar. In 2016 is een groot deel van de fietspaaltjes weggehaald op basis van een inventarisatie waar wij een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd. In 2017 zijn de eerste rotondes binnen de bebouwde kom in de voorrang gebracht voor fietsers. Andere positieve ontwikkelingen:

 • Het fietspad aan het Oosteinde in Roden, onderdeel van de FietsroutePlus Groningen, is in de voorrang gebracht en de bochten zijn rechtgetrokken.
 • Het besluit is genomen voor de bouw van een fietserstunnel onder de N372 bij het Tolhuis in Peizerwold.
 • De fietsoversteek aan de Norgerweg ter hoogte van de voetbalvelden is aangepast en veel veiliger geworden.
 • Op basis van het GVVP zijn voor de komende jaren uitvoeringsplannen opgesteld. Zo worden op de rotondes binnen de bebouwde kom fietsers in de voorrang gebracht. De Esweg tussen Roderesch en Nieuw-Roden wordt veiliger gemaakt voor fietsverkeer.
 • Er is nieuwe belijning aangebracht op de provinciale fietspaden.
 • Ook de sportfietsers worden goed bedeeld. Het aantal wielerkoersen neemt toe en er komen steeds meer ATB-routes.

Maar we zijn er nog niet:

 • We zouden graag zien dat de FietsroutePlus Roden – Groningen om Peize wordt heengeleid. Nu wordt van de fietser gevraagd om via een kruip-door-sluip-route door de westelijke woonwijk van Peize te navigeren.
 • Op dezelfde FietsroutePlus is onlangs bij het transferium Hoogkerk een nieuw groot knelpunt ontstaan. Fietsers moeten hier voorrang geven aan het autoverkeer van en naar de wijk Ter Borch in Eelderwolde. De huidige situatie is bijzonder onveilig en bovendien strijdig met de filosofie van de FietsroutePlus. De provincie Drenthe heeft hier het voortouw en is tot nu toe helaas zeer gekant tegen het opnemen van fietsers in de voorrang op rotondes. Een extra complicerende factor is dat de rotonde ingeklemd ligt tussen de bebouwde kommen van Hoogkerk, Eelderwolde en Peizermade.
 • We vinden met name op fietspaden langs provinciale wegen de verblindingshinder door het autoverkeer vaak te groot. De belijning is bovendien niet altijd goed zichtbaar in het donker.
 • We volgen de realisatie van de plannen rond het HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). Komt de fiets niet te veel in de verdrukking?

Tynaarlo

Vergeleken met Noordenveld is de situatie in Tynaarlo wat minder rooskleurig.

 • Op de nieuwe rotondes aan de Meerweg en bij Albert Heijn in Paterswolde hadden we graag gezien dat de fietsers in de voorrang zouden komen, maar helaas. De meeste provincies en ook de gemeentes Noordenveld en Groningen volgen de richtlijnen van ons nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte (CROW), wat inhoudt dat fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom voorrang hebben. De zelfbenoemde fietsprovincie nummer 1 Drenthe gaat hier wat ons betreft ten onrechte niet in mee en de gemeente Tynaarlo heeft zich bij dit standpunt aangesloten.
 • We willen graag de paaltjes gaan inventariseren, als we zeker weten dat de gemeente hier ook echt iets mee gaat doen. We hopen dat ook hier overbodige of zelfs gevaarlijke paaltjes verwijderd gaan worden.
 • In de nieuwe wijk Ter Borch hebben we onlangs moeten ervaren dat de gemeente blijkbaar eerst een weg voor auto’s aanlegt en pas daarna de fietspaden projecteert. Aan de Madijk leverde dit een onaanvaardbare situatie op. Deze situatie is gelukkig naderhand wel verbeterd, alleen niet op de door ons gewenste manier. Er zit nog steeds een rare scherpe bocht in het fietspad de dijk af. Ons pleidooi om de fiets en de fietsers vanaf het begin mee te nemen tijdens de planvorming is klaarblijkelijk niet overbodig.
 • Samen met de afdelingen Assen, Groningen en Haren volgen we de ontwikkelingen rond de nieuw geplande Snelfietsroute Assen – Groningen. Een groot deel van de route zal over het grondgebied van de gemeente Tynaarlo lopen, waarschijnlijk langs het Noord-Willemskanaal. We proberen zo veel mogelijk invloed uit te oefenen op de definitieve besluitvorming.

En verder

Sinds enkele jaren is het Fietsersbond Meldpunt operationeel. Fietsers kunnen hierop meldingen doen over onder andere verkeerslichten, slecht wegdek, fietsparkeren en gevaarlijke situaties. De meldingen worden doorgestuurd naar de beheerder van de weg (meestal de gemeente of de provincie) en naar de lokaal actieve afdelingen van de Fietsersbond. Als de beheerder naar onze mening niet of niet goed op deze meldingen reageert, dan spreken we hem daar op aan.

Wie met ons mee wil denken en doen is van harte welkom!

De onderafdeling bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Henk Bakker (Tynaarlo)
 • Wouter Bouw (Noordenveld)
 • Geert Helder (Noordenveld)
 • Hannie Poletiek (Tynaarlo, tevens contactpersoon)
 • Vrieso Rademaker (Noordenveld)
 • Tom Visser (Noordenveld)

E-mail: kopvandrenthe@fietsersbond.nl