Contact provincie

Wij hebben een vaste contactpersoon voor de provincie Groningen, die binnen de Fietsersbond  ‘provinciaal vertegenwoordiger’ (PV) wordt genoemd.

Wat doet onze provinciaal vertegenwoordiger?

  1. Hij/zij overlegt geregeld met medewerkers van het provinciale ‘Team Fiets’ over de uitvoering van het fietsbeleid.. Dat beleid omvat alle facetten van de ‘fiets’, zowel de aanleg van fiets-infrastructuur, zoals de doorfietsroutes, als het ondersteunen van de gemeenten bij hun fietsbeleid, en het stimuleren van het fietsgebruik in het algemeen, maar ook bij bedrijven, enz.
  2. ….. neemt als adviseur deel aan de overleggen van het Verkeer- en Vervoerberaad. Dat is een overleg tussen provincie en gemeentes over verkeer en vervoer. Daarin is ook een duidelijke rol voor de fiets.
  3. …. is aanspreekpunt voor fietsers, maar ook voor de gemeenten in de provincie waar geen onderafdeling actief is.
  4. …. onderhoudt contacten met organisaties met (deels) gelijke belangen, zoals ANWB en Wandelnet, en door deel te nemen in de Raad van Advies van het Routebureau, de Groningse Fietscommunity en wat zich op dat gebied voordoet en zinvol is.

Sinds september 2022 neemt Peter van der Wal die rol gaandeweg over van Anneloes Groenewolt, die dat werk in de voorgaande jaren deed. Anneloes blijft nog wel aanspreekpunt voor de gemeente Eemsdelta.

Bart v d Grinten is onze contactpersoon in de kwestie rond de Paddepoelsterbrug.