Zuidelijke ringweg

artist impression zuidelijke ringweg Groningen birdsview

De aanpak van de zuidelijke ringweg  heeft allerlei gevolgen voor de fietsers die dit gedeelte van de ring kruisen. Grofweg loopt het gebied tussen het Gasunie-gebouw en de Euroborg.

Daarom is binnen de Fietsersbond afd. Groningen een projectgroep opgericht die de plannen voor de aanpassingen nauwlettend volgt en zo nodig bij de plannenmakers aan de bel zal trekken. 

De projectgroep bestaat op dit moment uit:

 • Jacqueline Sibbes
 • Harrie Miedema
 • Dan van Woerden
 • Martin Boers
 • Foppe Nieuwenhuis

Er zijn diverse punten die onze aandacht vragen. Hieronder wordt er één uitgelicht:

Een hoofdfietsroute die ingrijpend gaat veranderen is die vanuit de Wijert (Vondellaan) onder het Julianaplein door naar het centrum.  De huidige tunnel, in het verlengde van de Vondellaan, zal straks verdwijnen. Volgens de huidige planvoorstellen gaan de fietsers in de nieuwe situatie langs het kanaal (Brailleweg) naar het Emmaviaduct.

Wij geven commentaar op de voorstellen en houden daarbij de belangen voor de fietsers goed in het oog.

Meer algemene informatie is te vinden op www.aanpakringzuid.nl


Laatste nieuws:

Op woensdag 29 mei j.l. hebben Foppe Nieuwenhuis, Jaqueline Sibbes en Dan van Woerden zich door mensen van de projectorganisatie Aanpak Zuidelijke Ring laten bijpraten over de laatste ontwikkelingen.

Van west naar oost werden de kruisingen van het noord-zuidverkeer met de A7/N7 besproken, waarbij vooral de wijzigingen, verbeteringen en optimalisaties (nog niet geëffectueerde verbeteringen) werden behandeld. Hierbij waren voor ons uiteraard de consequenties voor het fietsverkeer van belang.

 • Laan Corpus den Hoorn (o.a. Vos Interieur)

Door het realiseren van de nieuwe op- en afritten bij de A7 – ten oosten van de botrotonde bij de Laan Corpus den Hoorn – hoeft het autoverkeer van en naar het westen niet meer via die botrotonde van en naar de westelijke ringweg. Daardoor wordt ook de situatie voor fietsers bij deze botrotonde sterk verbeterd (minder kruisend verkeer en kortere oversteek).

 • Laan van de Vrijheid/Leonard Springerlaan (Gasunie met schuin tegenover La Liberté)

Door het ongelijkvloers maken van het Vrijheidsplein wordt er ook voor fietsers een ongelijkvloerse noord-zuidverbinding gemaakt tussen De Laan van de Vrijheid en de Leonard Springerlaan (onder de A7 door). Dat is een sterke verbetering van de huidige situatie, omdat daarmee de bestaande gelijkvloerse kruisingen met de op- en afritten van het Vrijheidsplein verdwijnen. Maar voorbij de Springerlaan in noordelijke richting moet wegens ruimtegebrek het fietsverkeer waarschijnlijk worden omgeleid (om het kantorencomplex met o.a. FNV heen), waarna ter hoogte van de Concourslaan de oude parallelroute weer wordt opgepakt. Dit ziet er niet heel logisch en aantrekkelijk uit en blijft dus een aandachtspunt.

 • Leonard Springer Laan/Concourslaan (van Martiniplaza naar Gasunie)

Omdat de kruising van de Leonard Springerlaan met de Westelijke Ringweg voor auto’s ongelijkvloers wordt gemaakt wordt hier ook voor fietsers een nieuwe oost/westverbinding gemaakt. De huidige – voor fietsers weinig comfortabele tunnel met trappen van en naar de Gasunie – verdwijnt daarmee.

 • Paterswoldseweg/A7

Hier verdwijnt de oprit achter voormalig Century. De parallelweg Expositielaan blijft als fietsroute en voor bestemmingsverkeer gehandhaafd. De noord-zuidroute is ongehinderd (ongelijkvloers en geen stoplichten (VRI)

 • Vondellaan/Julianaplein

Dit is vanwege de ingrijpende reconstructie bij het Julianaplein een hele lastige knoop waarbij fietsers vanuit de Vondellaan richting binnenstad enigszins een omweg moeten gaan maken (langs het Noord-Willemskanaal). Vanuit het zuiden worden de fietsers bij de Vondellaan ter hoogte van het Gomaruscollege naar de westkant van de weg gedirigeerd (via stoplichten) en zij vervolgen dan hun weg langs het Noord-Willemskanaal. De op- en afritten van de A28 wordt daarbij volgens de huidige plannen gelijkvloers gekruist. Er wordt nog onderzocht of dit bij de definitieve plannen kan worden verbeterd. Dat is afhankelijk van de technische en financiële haalbaarheid. Ook dit is een belangrijk aandachtspunt bij de verdere planuitwerking. Er wordt naar gestreefd het fietspad langs het Noord-Willemskanaal tot de Parkbrug uit te voeren als tweerichtingenfietspad.

De fietsersbrug ter plaatse van de kruising met de A7 over het Noord Willemskanaal t.b.v. oostwestverkeer blijft gehandhaafd maar wordt mogelijk iets opgeschoven. De oostwestverbinding richting de Rivierenbuurt (ter hoogte van de Maaslaan) blijft intact, maar wordt straks gelijkvloers en wordt geregeld d.m.v. stoplichten.

 • Tunnel t.p.v. de Papiermolen

De huidige fietstunnel verdwijnt. Het is vanwege de te overbruggen hoogteverschillen niet mogelijk hier in de nieuwe situatie een fietstunnel of fietsbrug te realiseren. In de plaats daarvan komt hier een voetgangersbrug, waar de fiets aan de hand kan worden meegenomen.

 • De Hereweg

Deze kruising met de zuidelijke ringweg zal sterk verbeteren voor fietsverkeer omdat de huidige op- en afritten hier gaan verdwijnen en daarmee ook de daar aanwezige stoplichten. Alleen fietsverkeer in zuidelijke richting, de stad uit, heeft nog te maken met stoplichten i.v.m. het autoverkeer dat gebruik maakt van de nieuwe verbindingsweg naast de Maaslaan.

 • Helperzoom/Verlengde Lodewijkstraat

De huidige noord-zuidroute voor fietsers over het spoor bij de Esperantostraat gaat verdwijnen, omdat de spoorwegovergang hier wordt gesloten. Dit is wellicht het slechtste onderdeel van het plan voor fietsers. De nieuwe tunnel t.p.v. het NS-station Europapark zou dit samen met de nog aan te leggen Helperzoomtunnel in het verlengde van de HelperBrink gedeeltelijk moeten compenseren.

In de plannen van de aanpak Ring Zuid is een nieuwe fietsverbinding ter hoogte van de Esperantotunnel wel opgenomen als zogenaamde optimalisatie. Dat betekent dat realisatie niet vaststaat, maar afhankelijk is van een gunstig aanbestedingsresultaat. Een sterke lobby door de Fietsersbond richting raadsleden zal nodig en zinvol zijn!

Het noordelijk deel van de Helperzoom zal overigens in de toekomst een stuk minder druk worden met autoverkeer en uitsluitend bestemmingsverkeer betreffen voor de kantoren op de Kempkensberg en het noordelijk gedeelte van Helpman, zo is de verwachting.

 • Europaweg/A7

Hier is in de toelichting slechts kort bij stilgestaan. De nieuwe situatie lijkt een verbetering voor fietsers, omdat een deel van de huidige op- en afritten bij de Europweg verdwijnt en de situatie daarmee voor fietsers minder gecompliceerd wordt.

 • Bedrijventerrein Groningen Zuid-Oost

Omdat er ter hoogte van de Osloweg een nieuwe aansluiting komt voor het bedrijventerrein Eemspoort/Driebond worden de huidige parallelwegen en de bruggen over het Winschoterdiep minder belast met autoverkeer en dat verbetert hier ook de verkeersveiligheid voor fietsers.

 

Vanaf 30 augustus tot 11 oktober 2013 kan worden ingesproken op het project Aanpak Ring Zuid. We moeten als Fietsersbond het gehele project tegen die tijd nog eens doornemen en indien nodig een kritische inspraakreactie opstellen.

Categorieën