Verkeers- en vervoersplan

De afdeling Haren heeft meegedacht in het nieuwe Verkeers en Vervoerplan (GVVP) voor Haren. Het resultaat mag er zijn. Maar er valt nog veel te doen…

 

Tijdens de raadscommissievergadering op 15 januari heeft de fietsersbond Haren ingesproken over het GVVP en de hieronder volgende punten ingebracht.

-Zorg voor een oost-westverbinding voor fietsers, vanaf het Transferium over de Rijksstraatweg en de Kerklaan naar de Oosterweg. Bekijk daarbij ook de mogelijkheid van een verbinding over het terrein van het voormalig Biologisch Centrum.

-Verbreding van de Oosterweg vinden wij ongewenst, omdat dit de veiligheid van fietsers negatief beïnvloedt.

-Verbeter de fietstoegankelijkheid en de aansluiting op het openbaar vervoer door goede fietsparkeervoorzieningen (ook voor elektrische fietsen), door de aanpak van weesfietsen bij het NS-station en Transferium, en door het hanteren van fietsparkeernormen in bestemmingsplannen.

-Houd rekening met oudere fietsers: gebruik het principe van Shared Space alleen waar dat voor hen ook meerwaarde heeft, en ruim obstakels zoals overbodige fietspaaltjes op. Oudere fietsers hebben vaak problemen met Shared Space doordat zij minder makkelijk hun rechten opeisen.

-Maak werk van het realiseren van fietstunnels, fietsstraten en Fietsroute Plus; Houd daarbij ook rekening met de routes die de scholieren gebruiken, en laat fietsers op de Fietsroute Plus in de voorrang.

Wij maken bezwaar tegen de keuze om in de Fietsroute Plus op rotondes de fietsers uit de voorrang te nemen.

-Vergeet het recreatieve fietsen niet. Hoewel dit in het GVVP niet aan de orde komt, is het van groot belang voor (dag)toerisme. De kwaliteit van recreatieve fietspaden in de gemeente Haren laat hier en daar te wensen over, in het bijzonder tussen Onnen en Noordlaren. Wij zijn van plan hier tezijnertijd meer aandacht aan te schenken.

-Verder plaatsen wij een kanttekening bij de cijfers over aantallen verkeersslachtoffers, gebaseerd op registratie van de politie. Uit onderzoek van de Fietsersbond en de Stichting Veiligheid blijkt het aantal fietsslachtoffers juist te stijgen, in 2011 met meer dan 5%. 

Tenslotte nog het volgende: als Haren haar fietsvoorzieningen verder verbetert, dan kan de gemeente meedingen naar de landelijke titel van Fietsgemeente 2014. Wij werken graag met de gemeente samen om dit doel te realiseren. 

In de raadsvergadering op 28 januari is na een brede discussie het GVVP met meerderheid van stemmen aangenomen. 

Aleid Busser

Categorieën