Uitspraak van de rechtbank

Net nadat onze vorige ‘Versnelling’ uitkwam, verscheen de schriftelijke uitspraak van de Rechtbank.

Wij hebben als Fietsersbond beroep aangetekend tegen de omgevingsvergunning voor de Helperzoomtunnel. Dat was niet omdat we tegen de tunnel zijn, maar omdat de verkeersoplossing bij het kruispunt met de Helperzoom voor fietsers rampzalig zou worden.

Foppe Nieuwenhuis heeft hier, samen met Emmy in ’t Veld en gesteund door Harrie Miedema, heel veel voor gedaan en alle stukken behandeld. In mei zijn Foppe en Emmy een dag ‘live’ naar de Rechtbank geweest en zij hebben vragen van de rechter beantwoord. De uitspraak was echter schriftelijk, en kwam in oktober.

Die uitspraak komt, kort gezegd, op het volgende neer. De gemeente kreeg natuurlijk gelegenheid te reageren op ons bezwaar. En ze heeft aangegeven dat de voorgestelde verkeersoplossing, zoals die is ingetekend op de tekening bij de Omgevingsvergunning voor de tunnel, geen hard onderdeel is van de vergunning en ruimte laat voor een andere oplossing. De gemeente heeft naar de rechter toe ook aangegeven dat met de aanleg van een tweerichtingenfietspad (waarvan nu zeker is dat die er zal komen) een gevaarlijke verkeerssituatie voor de fietsers kan worden voorkomen. En ook dat er over de oplossing overleg zal zijn met de Fietsersbond. Dat heeft de rechtbank als ‘verweer’ geaccepteerd en daarmee ons beroepsschrift ongegrond verklaard.

We krijgen dus juridisch geen gelijk van de Rechtbank. Maar we kunnen wel concluderen dat het beroepsschrift, samen met de begeleidende publiciteit, zeker zijn nut heeft gehad. Mogelijk is de voorrang die gemeente en provincie nu aan het budget voor de fietsroute-plus Haren-Groningen hebben gegeven, daar ook een gevolg van geweest.

Wel is duidelijk dat de keuze voor oost of west van de Helperzoom niet meer aan de orde is. Het door de gemeente voorgestelde tweerichtingenfietspad zal aan de westkant komen te liggen. We hebben voor de ligging aan de oostkant geen oplossing kunnen aandragen waarbij je ook de tunnel in kunt fietsen, komend vanuit het zuiden. Daarmee is die optie voor de gemeente niet realistisch, dus blijven zij bij de voorgestelde west-oplossing.

helperzoomtunnel

Categorieën