Provincie

Op aandringen van een aantal Statenleden, en geïnspireerd door STAD Groningen, is de provincie aan de slag gegaan met het opstellen van een FIETSSTRATEGIE. In het kort: veel goede voornemens! De fiets wordt als volwaardig en belangrijk vervoermiddel beschreven. Dat mag ook wel, want hij wordt nu ook als verlengstuk van het openbaar vervoer gezien. En het openbaar vervoer wordt ‘geoptimaliseerd’, ‘lijnen worden gestrekt’, lees: er gaan verbindingen uit. Dat voelt een beetje als sigaar uit eigen doos. Maar daarnaast, aldus de STRATEGIE, is de fiets belangrijk voor de gezondheid, voor de recreatie, voor de fietsenbranche en voor het verminderen van de autostromen naar het werk. Kortom hoog tijd om hem serieus te nemen: meer en betere fietsenstallingen bij bushaltes in de provincie e.d.

Fietsstrategie_provincie_foto

Daar zijn we natuurlijk blij mee. Verder wordt er herhaaldelijk uitgesproken dat de provincie dat niet allemaal zelf kan regelen, maar dat er moet worden samengewerkt en afgestemd met de gemeentes, andere overheden en allerlei andere fiets-betrokken organisaties. Belangrijke conclusie is natuurlijk dat er uiteraard wel meer geld voor nodig is dan het beetje dat nu op de provinciale begroting staat. En er zal veel moeten worden uitgewerkt gedurende de looptijd van de STRATEGIE.

Wij willen natuurlijk ook dat er, in het kader van de betere aandacht voor de fiets, nu verandering komt in de voorrangsregels voor de fiets bij de rotondes binnen de bebouwde kom. Die beslisbevoegdheid ligt bij de gemeentes, maar de provincie kan daarin natuurlijk een stimulerende rol spelen. Daar mag wel een schepje bovenop!

Mogelijk eind van dit jaar, anders begin volgend jaar zal er in Provinciale Staten een besluit over de STRATEGIE worden genomen. Dat is spannend, want daar wordt dan het ambitieniveau, lees: het globale budget, vastgesteld! Verdere uitwerking zal grotendeels in volgende fasen plaatsvinden

Categorieën