Omgevingsvisie en verkiezingspunten

De gemeente Groningen heeft een ontwerp-omgevingsvisie genaamd ‘The Next City’ voor inspraak vrijgegeven. Hierin staat – kort gezegd – wat de gemeente (voor het huidige grondgebied (mei 2018)) met de omgeving van plan is. Wij hebben als Fietsersbond Groningen gereageerd op dit stuk:

Met genoegen lezen wij dat het credo “ruim baan voor de fiets” is. Toch lezen wij in het stuk weinig tot geen nieuw beleid voor de fiets, er wordt voornamelijk voortgeborduurd op het huidige beleid. Uiteraard zijn wij blij met het huidige beleid om de fiets te stimuleren, maar voor de toekomst zal het ambitieniveau voor de fiets opgeschaald moeten worden.
Er is immers volop sprake van nieuwe (technologische) ontwikkelingen op fietsgebied en daarop moet in de omgevingsvisie voor de komende jaren ingespeeld worden, zodat de stad dan klaar is voor toekomstige fiets- en andere vervoersvarianten, inclusief het fietsparkeren.

Van-50-naar-30

Naar onze mening zal volop ingezet moeten worden op de volgende vijf punten:

  1. 30 is het nieuwe 50: om de verkeersveiligheid verder te vergroten is het gewenst dat zoveel mogelijk autogebieden omgezet worden naar 30 km/u. Hierdoor kunnen nieuwe vormen van snel en schoon (fiets-)vervoer beter samen met auto’s de weg gebruiken. Verder pleiten wij ervoor om een discussie te starten om de openbare ruimte in te richten op snelheid in plaats van op type vervoermiddel.
  2. Om de druk van alle geparkeerde fietsen op de openbare ruimte te beperken zal er nu echt serieus geïnvesteerd moeten worden in meer en betere stallingsruimte die comfortabel (ook voor de nieuwe types fietsen) en toegankelijk op maaiveld niveau is. In het centrum en de schilwijken dient ook aandacht te zijn voor inpandig fietsparkeren voor bewoners.
  3. Overstap tussen fiets en openbaar vervoer dient beter gefaciliteerd te worden. Bij alle bushaltes buiten het centrum zouden goede stallingsmogelijkheden moeten komen.
  4. Naast een verdere toename van het fietsgebruik zien wij ook een toename van het gebruik van deelfietsen. Of dit per saldo leidt tot een toe- of afname van het totaal aantal fietsen kunnen wij niet voorspellen, maar de plannen dienen hier robuust voor te zijn.
  5. Obstakelvrij fietsen zou meer moeten inhouden dan alleen het weghalen van paaltjes; routes dienen echt op comfort ontworpen te worden met een minimum aan verkeersregelinstallaties (liefst geen) en drempels, met ruime bochtstralen, etc.

Fietsersbond Groningen heeft aangegeven direct mee te willen denken over het vervolg, bijvoorbeeld in een klankbordgroep.

Deze punten worden ook onze verkiezingspunten voor de politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van november 2018.

Categorieën