Weer fietsvriendelijke partijen in colleges B&W Kop van Drenthe

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Niet overal, maar de inwoners van de Tynaarlo en Noordenveld hebben gestemd.

In de gemeente Tynaarlo is Leefbaar Tynaarlo de grootste partij geworden en heeft het initiatief genomen om een college te vormen. Dit gaat bestaan uit CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks en Leefbaar Tynaarlo. Dat lijkt veel goeds te betekenen voor de fiets en fietser. De grootste partij, Leefbaar Tynaarlo, heeft de grootste aandacht voor de fiets in haar verkiezingsprogramma en heeft zelfs de kop “Tynaarlo de fietsgemeente van Drenthe (2018-2022)” opgenomen en “Tynaarlo moet vooroplopen waar het gaat om kwalitatief goede fietspaden en verbindingen.” GroenLinks wil “voorrang voor de fiets” en “voetgangers en fietsers de beste verbinding” geven met nieuwe scholen en wijken. De fietssnelweg, deels door de gemeente Tynaarlo, gaat er komen als de beloftes in de programma’s worden uitgevoerd.
Bovenstaande kreten lijken sprekend op de kreet uit de gemeente Noordenveld die in de vorige periode de “Fiets op één” zette en veel goeds voor de fiets heeft gerealiseerd. Hier gaat de grootste partij, Gemeentebelangen, verkennen of een voortzetting van de bestaande coalitie (Gemeentebelangen, PvdA/GroenLinks (stembusakkoord), CDA en ChristenUnie) haalbaar is. Net als in gemeente Tynaarlo zijn er veel bekende kreten opgenomen als: het fietsen moet gestimuleerd, moet veilig, en de paden goed onderhouden. PvdA en GroenLinks scharen het fietsverkeer, beetje vreemd, onder recreatie.
Dit belooft veel! Vervolg als de collegeprogramma’s klaar zijn.

Hieronder nog eens de fietswensen van de partijen die in de colleges gaan plaatsnemen. Eerst Tynaarlo, daarna Noordenveld. Alles in willekeurige volgorde.

verkiezingen-kopvandrenthe-collegevorming

Tynaarlo

“GroenLinks is voor voldoende, dus veilige, verlichting op doorgaande wegen waar gefietst wordt, maar wil verder de nacht in ere houden.
Voorrang voor de fiets. Het verkeer draait nog te veel om de auto terwijl de fiets een betere keuze is. Fietsen is gezond, vraagt minder ruimte en is veel schoner en goedkoper.
Goede en moderne fietspaden krijgen prioriteit. Op fietspaden rijden immers veel meer voertuigen dan alleen de standaard fiets. Er rijden ook elektrische fietsen, ligfietsen, velomobielen, scootmobielen, tandems, kinderkarren, bakfietsen en aangepaste fietsen voor mensen met een lichamelijke beperking.
Verbreding van fietspaden en het wegnemen van obstakels zoals paaltjes, hekjes, u-bochten, haarspeldbochten, drempels en kuilen maken het fietsnetwerk geschikt en veilig voor alle gebruikers.
Tynaarlo doet actief mee in de ontwikkeling van fietssnelwegen. De fietsbereikbaarheid van belangrijke overstapplekken (hubs) voor auto en OV kan verbeterd worden. Daarbij horen goede (afgesloten) stallingsmogelijkheden en voorzieningen zoals oplaadplekken voor e-bikes en een fietspomp.
Bij het bouwen van nieuwe scholen of wijken krijgen voetgangers en fietsers de beste verbinding. Bij scholen, sporthallen, winkels en dorpshuizen komen overdekte fiets-parkeerruimten.
De fiets is niet alleen een recreatief vervoersmiddel maar kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor distributie van pakketten en goederen.”
Link naar Groen Links verkiezingsprogramma-2018-2022

CDA

“Goed onderhouden wegen en fietspaden om openbaar vervoer, auto’s en fietsers op een veilige en goede manier hun plek van bestemming te laten bereiken zijn daarvoor wat het CDA betreft cruciaal.
Het CDA wil dat zo veel mogelijk dorpen, evenals Groningen Airport Eelde (GAE), worden aangesloten op de aan te leggen snelle fietsverbinding van Assen naar Groningen; eventuele belemmeringen moeten worden weggehaald.
Het CDA wil zoveel mogelijk inspelen op het unieke van de gemeente, zoals bijvoorbeeld (….) het fietspadenstelsel (….).
Het CDA wil een beweegvriendelijke omgeving door de openbare ruimte sportiever in te richten. Voorbeelden zijn: (Fiets)routes, zoals fietssnelwegen.
De fietssnelwegen nodigen uit om langere afstanden af te leggen en recreatief eerder op de fiets te stappen.”
Link naar verkiezingsprogramma CDA 2018-2022

Leefbaar Tynaarlo

“Nieuwe fietspaden. Leefbaar Tynaarlo wil extra investeren in veilige en toegankelijke wandel-, fiets-, (….)routes.
We kennen de wens van vele inwoners om veilige verbindingen voor (jonge) fietsers tussen de verschillende dorpen. Zo is er nog steeds de wens om de verbinding Donderen – Yde (Norgerweg) te voorzien van een veilig fietspad. Verder ligt er nog de afspraak om de Kerkweg/Verlengde Kerkweg tussen Yde en Vries over de es heen te herstellen. Voor de aankomende 4 jaar dus een uitdaging om dit te realiseren.
De Hoofdweg in Eelde-Paterswolde en het fietspad aan de Hunebedstraat vanaf de spoorwegovergang dorp Tynaarlo tot aan dorp Zeegse zijn door een test van het Dagblad v.h. Noorden uitgeroepen tot slechtste fietspaden van Drenthe. Wij vinden het van groot belang hieraan wat te doen.
Leefbaar Tynaarlo is voor de mogelijkheid van een plank (station) bij het dorp Tynaarlo. Het daarnaast gelegen terrein van Wijk en Boerema is nu nog een saneringsplek. Dit kan makkelijk omgetoverd worden tot een paar honderd parkeerplaatsen en ruime fietsenstallingen. Dit zou Tynaarlo een volwaardig openbaar vervoervoorziening kunnen opleveren. Inwoners van Vries, Tynaarlo en Zuidlaren kunnen daarvan direct profiteren. Niet meer in de file richting Groningen. Neen, gewoon op fiets naar Tynaarlo. Een nieuw transferium is dan overbodig.
Tynaarlo de fietsgemeente van Drenthe (2018-2022). Leefbaar Tynaarlo staat bekend als de “groene long” tussen Assen en Groningen. Een gemeente waar naast heerlijk wonen en recreëren, gezond bezig zijn een grote betekenis heeft.
Leefbaar Tynaarlo stimuleert daarom de komende periode het gebruik van de fiets, door actief mee te denken over een snelle fietsverbinding tussen Groningen, Tynaarlo en Assen.
Daar waar we dit kunnen, gaan we de aanleg van een fietssnelweg stimuleren en faciliteren.
Leefbaar Tynaarlo gaat daarnaast niet alleen de fietspaden in de dorpen opwaarderen maar ook de fietspaden die aansluiten op het totale fietsnet in Drenthe.
Tynaarlo moet vooroplopen waar het gaat om kwalitatief goede fietspaden en verbindingen. Met de actieve fietsclubs in de gemeente gaat Leefbaar Tynaarlo een plan opstellen om onze inwoners op de fiets te krijgen. Niet alleen naar het werk maar ook heerlijk op de racefiets of de Mountainbike.”
Link naar Partijprogramma 2018-2022 Leefbaar Tynaarlo

D66

“Als partij dragen wij de fiets en het openbaar vervoer een warm hart toe. Echter wij zijn realistisch genoeg dat gelet op de uitgestrektheid van onze gemeente gecombineerd met het grote aantal woonkernen de fiets niet altijd een optimale oplossing biedt voor al onze inwoners.
Oplaadpunten elektrische fietsen en auto’s op alle parkeerplaatsen.
Steun aan fietssnelweg Groningen-Assen.
Fietsen. Drenthe is een echte fietsprovincie. Maar naast een puur door menskracht aangedreven fietsen, gebruiken steeds meer mensen een e-bike of om naar school of werk te gaan. De vermenging van verschillende fietssnelheden op een enkel fietspad, van jonge kinderen tot speed pedelec (zeer snelle e-bike), van fietsen zonder versnelling tot groepen hardfietsers, leidt steeds vaker tot onveilige situaties. Daar zal in de toekomst goed over nagedacht moeten worden.
Eén oplossing is de fietssnelweg tussen Groningen en Assen. D66 is hier een warm voorstander van. Door aanleg van fietssnelwegen wordt de verkeersveiligheid op de fietspaden voor het gewone fietsverkeer beter gewaarborgd. Wij vinden dat de gemeente op korte termijn samen met haar partners in het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen de plannen verder dient te ontwikkelen zodat er binnen redelijke termijn een aanvang genomen kan worden met de werkzaamheden.
In 2017 werd een fietspad in onze gemeente verkozen tot het slechtste fietspad van Drenthe. Dat mag niet nog een keer gebeuren. Daarom willen wij dat de bestaande fietspaden kritisch bekeken worden. Wegdek, obstakels, putdeksels: alles moet goed zijn.
D66 blijft voorstander van mini transferia/OV-knooppunten verspreidt over de gehele gemeente. Door deze goed te positioneren zullen aanrijtijden via fiets of auto meestal niet langer dan 5 à tien minuten zijn.
D66 wil dat elektrisch rijden binnen onze gemeente zo goed mogelijk gefaciliteerd wordt. Alle parkeerplaatsen, inclusief de parkeerplaatsen bij mini-transferia, moeten worden uitgerust met oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s.”
Link naar verkiezingsprogramma D66

ChristenUnie

“Verbeteren van de bereikbaarheid van Groningen en Assen vanuit Eelde en omgeving door het aanleggen van een veilige aansluiting aan de A28 bij de Punt en een OV-knooppunt. (….) Ook de capaciteit voor auto’s en fietsen van de P+R bij Westlaren en Tynaarlo worden om deze reden uitgebreid en opgeknapt.
Faciliteren van de aanleg van een veilige ‘fietssnel weg’ tussen Assen en Groningen, die door onze gemeente loopt. Ons eigen fietspadennetwerk maken we veilig en laten we goed aansluiten op dit netwerk, zowel voor woon-werkverkeer als voor toerisme. Het bevorderen van bewegen en het verminderen van autoverkeer ligt ons na aan het hart. We volgen de ontwikkeling van slimme verlichting voor fietspaden en willen hier graag een pilot voor.
Meer inwoners betekent meer verkeer. De ontwikkeling van veilige wegen moet gelijke tred houden met de bouw van nieuwe woningen en bedrijven.
Bij scholen en langs een aantal buitenwegen is de veiligheid van fietsers in geding en zijn verdere investeringen nodig.”
Link naar verkiezingsprogramma 2018-2022

Noordenveld

Gemeentebelangen

“Wagenpark vervangen door volledig duurzame vervoersmiddelen (zoals elektrische auto, waterstofauto of elektrische fiets) vóór 2022. Hiervoor vervangingsbudgetten benutten. De gemeente geeft hiermee het goede voorbeeld. Voor het woon-werkverkeer van medewerkers van de Gemeente Noordenveld wordt het gebruik van duurzame vervoersmiddelen gestimuleerd.
Goede voorzieningen (fietssnelweg, oplaadpunten) voor fietsers naar met name stad Groningen. De Gemeente Noordenveld is de afgelopen jaren heel actief geweest met het beleid ‘op fietse’, vooral op het gebied van sport en recreatie. Laat dit ook van toepassing zijn op woon-werkverkeer. Door het optimaliseren van fietsroutes worden inwoners gestimuleerd meer te gaan fietsen naar het werk. Duurzaam en gezond!”
Link naar verkiezingsprogramma 2018-2022

PvdA

“Recreatie en toerisme, cultuur en sport: genieten, beleven en doen. We zetten onze plannen om van Noordenveld fietsgemeente nummer 1 te maken krachtig door.”
Link naar verkiezingsprogramma

“Recreatie en toerisme. We zetten onze plannen om van Noordenveld fietsgemeente nummer 1 te maken krachtig door.”
Link naar site Groen Links

CDA

“Stimuleren van onderhoud en aanleg van fiets (….)-paden (….), zodat er ook buiten actief gesport kan worden, ook voor mensen die skeeleren.
Recreatie en toerisme. Aangelegde fiets-en wandel-paden moeten goed worden onderhouden en zo mogelijk wordt het netwerk van paden uitgebreid.”
Link naar verkiezingsprogramma 2018-2022

ChristenUnie

“De Noordenveldse natuur is een prachtige uitnodiging om te ontmoeten. Een ontmoeting met de mooie omgeving en met elkaar. Daarom wil de ChristenUnie graag investeren in bereikbaarheid. Dat betekent een tandje bijschakelen als het gaat om onze wegen, fiets- en wandelpaden. Wij willen investeren in kwalitatief goede fietspaden, het aanleggen van nieuwe routes (wandel-, vaar- en fiets- en ATB routes) en goede wegen. En een goede aansluiting van wegen en paden in de bebouwde kom op die van de omgeving.
Goede infrastructuur kan bijdragen aan het maken van duurzame keuzes ten aanzien van onze mobiliteit. Wat de ChristenUnie betreft: de fiets op nummer 1, goed openbaar vervoer en dan eventueel een (zo duurzaam als mogelijke) auto. De ChristenUnie wil dat de gemeente daarin zelf het goede voorbeeld geeft.
De gemeente onderhoudt de openbare ruimte. Dit onderhoud is een noodzakelijke bijdrage aan een prettige leefomgeving. Het optimaal kunnen benutten van de voorzieningen van de openbare ruimte vraagt om voldoende beheer. Denk daarbij aan het onderhoud van de wegen binnen en buiten de bebouwde kom, de wandel- en fietspaden, de recreatieve voorzieningen.
Wij willen graag dat mensen met de fiets of het Openbaar vervoer reizen. Wij willen daarom graag investeren in solide en veilige fietsenstallingen bij bushaltes in onze gemeenten.
Wij willen investeren in goede wegen, fiets- en wandelpaden en vaarroutes.”
Link naar verkiezingsprogramma 2018-2022

Categorieën