Fietsbeleid Groningen STAD

Juni 2015: uitvoeringsprogramma

Juni 2015: Uitvoeringsprogramma

In de nieuwsbrief van april 2015 was een beschouwing van de nieuwe fietsstrategie van Groningen te lezen, ‘Wij zijn Fietsstad Groningen’. Inmiddels is deze strategie door de gemeenteraad vastgesteld en is er een uitvoeringsprogramma aan gekoppeld. In het uitvoeringsprogramma worden een groot aantal (fiets)projecten benoemd. Aan de projecten is een prioritering gekoppeld op basis van sterren. Hierbij is een prioritering van 5* het hoogst. Er zijn teveel projecten om deze hier allemaal op te gaan sommen, maar een aantal zijn interessant omdat de Fietsersbond er aan mee denkt of dacht.

logo Groningen FietsstadZoals de Helperzoom. In het programma heeft een fietspad langs de Helperzoom de hoogste prioriteit: 5*. Wel gaat het wat de gemeente betreft over een fietspad aan de westzijde (Helpman-kant). Hiermee is de vervelende oversteek bij de nieuw te bouwen Helperzoomtunnel er niet. Bij de Goeman Borgesiuslaan wil de gemeente een ‘verkeersveilige fietsoversteek aanleggen waarbij fietsers voorrang hebben’. Qua financiering wordt in het uitvoeringsprogramma gedaan alsof de kosten al nagenoeg zijn afgedekt. Voor zover wij weten is met name een bijdrage vanuit het Rijk nog onzeker. De Fietsroute Plus Groningen – Haren binnen de gemeente Haren staat gepland voor 2017.

Een ander interessant project is het plan om (een deel van) de Korreweg te herinrichten tot fietsstraat. De mogelijkheid om dit te realiseren hangt nauw samen met het ontwerpproces van de vervanging  van de Gerrit Krolbruggen. De Fietsersbond is daarbij vertegenwoordigd in een klankbordgroep en houdt scherp in de gaten of de plannen de mogelijkheid tot een ‘Korrefietsstraat’ dwarsbomen.

Voor meer informatie en andere projecten: zie het uitvoeringsprogramma. Het is een leesbaar stuk met veel opwekkende initiatieven!

April 2015

Als de nieuwe Fietsstrategie 2015-2025 ‘Wij zijn Fietsstad Groningen’, zoals die aan de gemeenteraad is voorgelegd, wordt bekeken valt de foto op de omslag direct op: een aantal wachtende fietsers voor een rood verkeerslicht met daaronder een bord voorrang verlenen. Is dit de toekomst voor de fietsende Groninger: wachten en voorrang moeten verlenen aan andere bestuurders?!

Na bestudering van de inhoud van de fietsstrategie blijkt het gelukkig mee te vallen. Sterker nog, er worden dusdanige ambities opgeworpen dat wij als Fietsersbond even overwogen onszelf op te heffen. Daarna bedachten we dat het toch wel verstandig is, om tijdens de route van ambitie naar uitvoering de Fietsersbond afdeling Groningen toch nog maar ‘even’ in de lucht te houden. Eerst zien, dan geloven! En als we realistisch zijn: die route zal nooit eindigen.

Groningen FietsstadNa wat lichte borstklopperij over hoe goed het allemaal al is duikt de fietsstrategie de diepte in. Wat opvalt is dat een belangrijke keuze, een schaalsprong, wordt gemaakt in de strategie. Dit houdt in dat er meer gebruik wordt gemaakt van het zelforganiserend en lerend vermogen van de fietser in Groningen. Ondersteuning en stimulering zijn de keuzes, niet strengere regulering. Meer inspelen op natuurlijke gedragingen dan voorschrijven hoe te gedragen.

In de fietsstrategie staan vijf (deel)strategieën, elk met zijn eigen Kompasproject om helder te maken wat de strategieën in de praktijk inhouden.

  • De fiets eerst
  • Een samenhangend netwerk
  • Ruimte voor de fiets
  • Fietsparkeren op maat
  • Het verhaal van Groningen fietsstad

Bij de eerste strategie (De fiets eerst) wordt een zogenaamde FEA geïntroduceerd: Fiets Effect Analyse. Het idee is dat bij elke ruimtelijke ontwikkeling vanuit de fiets wordt gedacht, en er dus een daadwerkelijke analyse wordt gemaakt van de gevolgen voor de fiets. Als dit in de praktijk net zoveel oplevert als in theorie mogelijk kunnen we stellen dat dit baanbrekend is!

Eén van de hiervoor genoemde Kompasprojecten gaat over de versnelling van de Fietsroute Plus Groningen – Haren: ons allen bekend. In de strategie wordt gesteld dat men een extra oversteekbeweging voor fietsers in noordelijke richting wil voorkomen door een Fietsroute Plus aan te leggen langs de Helperzoom. Dit is een goed streven, maar wij willen het nog wel graag eens worden over hoe en waar dan precies!

Het zal nu vooral de kunst zijn om de ambities te vertalen naar de weerbarstige werkelijkheid van alledag, en om niet te wachten met invoeren van de nieuwe manier van denken over de fiets. Kijk je met de ‘nieuwe ogen’ naar reeds lopende projecten en processen, dan valt al meteen op dat een aantal punten waarover wij in ‘discussie’ zijn met de plannenmakers, nou niet direct een uitwerking lijken van de ambities die nu op papier staan. Dus er is nog wel het nodige werk aan de winkel…

In de komende tijd zal een uitvoeringsprogramma gepresenteerd worden waarin staat wat de komende jaren daadwerkelijk gerealiseerd wordt, en wat het kost. Hopelijk is de gemeenteraad bereid de ambities financieel te steunen. Op naar een (nog) betere Fietsstad Groningen!

Categorieën