Autoluw Stadspark? Liever autovrij!

stadspark

In 1913 schonk Jan Evert Scholten de Stadjers een grote lap grond met als doel: een openbaar park waar eenieder terecht kan voor sport, plezier en ontspanning. Landschapsarchitect Leonard Springer heeft het braakliggend terrein omgetoverd tot wonderlijk natuurpark, geheel in Engelse landschapstijl. Het Stadspark werd officieel geopend op 19 mei 1926.

Naar aanleiding van de vaststelling van het plan ‘het stadspark draagt bij aan een klimaatbestendige stad’ heeft de Groningse gemeenteraad gevraagd om een herijking van de visie uit 2005, wat geresulteerd heeft in het document Stadspark, park voor de stad.

Kort samengevat wil de gemeente het Stadspark opknappen en weer aantrekkelijk maken. Bijvoorbeeld door:

  • Ruimte te geven aan recreatie, sport en initiatieven van bewoners.
  • Het autoverkeer in het park te beperken.
  • Beter beheer en onderhoud van het groen, water en straatmeubilair.
  • De drafbaan open te stellen voor alle inwoners als er geen evenementen zijn.

Op dit concept zijn 277 formele reacties gekomen, wat geresulteerd heeft in 830 pagina’s tekst. En één van de reacties is van de Fietsersbond.

Het huidige Stadspark kent enkele belangrijke fietsroutes, zowel voor recreatieve als voor niet-recreatieve fietsers. En zo’n nieuwe visie kunnen we gebruiken om de goede punten minimaal te behouden, en ook om verbeterpunten in te brengen.

Met denkkracht van enkele leden uit de Meedenkwolk is er daarom een zienswijze opgesteld.

De ambities ten aanzien van het Stadspark zijn divers. Wat de visie op het verkeer betreft, wordt gesproken over minder autoverkeer in het park en betere aansluitingen op de stad. Dit sluit goed aan bij de visie van de Fietsersbond. Ook wij willen graag minder autoverkeer, en mooie, veilige fietsroutes. Daarbij denken wij, net als de gemeente, dat ook goed naar de omgeving en de aansluiting daarop gekeken moet worden.

Positief zijn de voorgestelde nieuwe fietsverbindingen met het gebied rond de Peizerweg, waardoor er een groene Noord-Zuid-verbinding ontstaat die ook aansluit op het toekomstige fietspad langs het Hoendiep richting het centrum.

Concreet zagen wij ook nog wel de volgende verbeterpunten:

  1. De ambitie van de gemeente is een autoluw Stadspark. De Fietsersbond zet liever in op een geheel autovrij park. En het mogelijk gebruik van de drafbaan als parkeerterrein bij evenementen in MartiniPLaza is in onze ogen ook in strijd het verlaten van de autologica zoals dat in de nieuwe mobiliteitsvisie verwoord is.
  2. Fietsers en voetgangers zitten elkaar nu nog op bepaalde plekken in de weg. Ons voorstel is dan ook om te onderzoeken of er voor de ‘doorfietsers’ alternatieve routes kunnen komen. Maar er zijn ook fietsers die het Stadspark als bestemming hebben. Voor deze bestemmingsfietsers zouden goede fietsparkeervoorzieningen aan de randen van het park gerealiseerd moeten worden. Beide maatregelen kunnen ervoor zorgen dat er minder vermenging van (snelle) fietsers en voetgangers is.
  3. De Campinglaan, die als noord-zuidfietsverbinding voorgesteld is, zouden wij graag parkeervrij zien. Daarnaast wordt de Campinglaan genoemd als mogelijke ontsluiting vanaf de Peizerweg voor de camping en de volkstuinen. Dat vinden wij ronduit een onzalig plan, wij voorzien een sluiproute voor doorgaand verkeer.

Onze volledige zienswijze is hier te lezen.

De eerste formele reactie van de gemeente is vrij algemeen

Dank voor uw suggesties, deze staan genoteerd en zullen na vaststelling van de visie, verder worden beoordeeld in samenspraak met de nog samen te stellen Parkcommissie.

Een van de doelen is het terugdringen van het verkeer in het park, waarbij we het parkeren vooral aan de randen willen organiseren. We onderzoeken de komende jaren op welke wijze we dit doel het beste kunnen realiseren en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn in het Stadspark en de directe omgeving.”

Als Fietsersbond zullen we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden om ervoor te zorgen dat onze punten meegenomen worden in de uitwerking.

pdf ⋅ 208 KB

28-03-2021 Stadspark Zienswijze Fietsersbond

Download

Categorieën