Gedeputeerde en wethouder over de snelfietsroutes en andere zaken

De kwaliteit van het eerste deel van de fietssnelweg Assen-Groningen liet te wensen over (nog hier terug te lezen). Vervolgens constateerden we dat langs het zuidelijk deel van de Helperzoom eenzelfde (hobbelig) fietspad van betonplaten aangelegd is. We stuurden een brief naar de gedeputeerde en de wethouder waarop we werden uitgenodigd. Ons werd verzekerd dat fietspaden van betonplaten zeker niet de standaard zouden worden en dat er een voorkeur is voor “in het werk gestort beton”. Soms kunnen er echter argumenten zijn om toch betonplaten toe te passen. In het geval van de fietssnelweg zou dit zijn vanwege de logistiek van de aanvoer van materialen en de aanleg zelf, in het geval van de Helperzoom vanwege de benodigde diepte van de fundering: voor betonplaten is dit minder diep, wat beter is voor het behoud van de bomen langs het pad. Er is toegezegd dat onderzocht wordt of het vervolg van het fietspad tot aan Witte Molen op een andere manier aangelegd kan worden.

Vervolgens is gesproken over andere aspecten van de fietssnelweg:

  • Men is betrokken bij landelijk overleg over het wel toelaten van speedpedelecs op de fietssnelweg maar het weren van brommers en scooters met verbrandingsmotoren.
  • De ‘aanlanding’ van de fietssnelweg in de stad en de route naar de achterkant van het station kwam ook aan de orde. De gedeputeerde heeft verklaard dat de aanlanding zoals nu niet wenselijk is en dat onder andere de kruising met de Laan Corpus den Hoorn een punt van zorg is. De binnenkort aan te leggen aanpassing van de kruising van de Hoornse Dijk met de Laan Corpus den Hoorn is dan ook een tijdelijke oplossing, omdat het kruisen van een grote stroom fietsers met een grote stroom auto’s een betere uitwerking verdient. Voor een rigoureuze oplossing is op dit moment echter geen geld, vandaar de tijdelijke oplossing. Men zegt ook het smalle stuk fietspad ten westen van het kanaal, tussen de Van Ketwich Verschuurlaan en Van Iddekingeweg in het vizier te hebben, maar dat de uitwerking hiervoor mede afhankelijk is van de definitieve aanlanding.
  • Er is toegezegd dat we snel weer betrokken zullen worden bij overleg naar onder andere het wetenschappelijk onderzoek naar medegebruik van de fietssnelweg. De gedeputeerde zei dat verdere uitwerking mede afhankelijk was van overleg met Provinciale Staten, onder andere over de snelfietsroute naar Leek.

Overige onderwerpen

Verder kwamen de omleidingen voor fietsers bij wegwerkzaamheden in de stad kort aan de orde. De wethouder meldde dat er stappen voorwaarts gemaakt zijn. Hier zijn we het op zich wel mee eens, maar het gaat met vallen en opstaan. Met name bij kortere opbrekingen schort er te vaak wat aan. De merkwaardige situatie van de tennisbaan over het fietspad bij de Ruskeveense plas (zie versnelling midden september 2018) zal aangepakt worden.
Tot slot werd door onze bestuurders geconstateerd dat de grote uitdaging voor de toekomst ligt in de breedte van fietspaden in relatie tot de steeds groter wordende snelheidsverschillen. We zijn blij dat men hier aan werkt en zullen de ontwikkelingen op dit gebied scherp in de gaten houden.

Categorieën