Projecten in Stad

In Stad zijn enkele projecten weer een stapje verder gekomen: de kruising van het fietspad door het park Selwerd met de Eikenlaan die mogelijk ongelijkvloers wordt en een aanpassing van de Laan Corpus den Hoorn. Verder aandacht voor omleidingsroutes en de kwaliteit van snelle fietsroutes.

Paddepoel/Selwerd

De gemeenteraad heeft voor de kruising van het fietspad door Park Selwerd met de Eikenlaan een voorkeursvariant vastgesteld waarbij de weg voor auto’s verdiept wordt en voor de fietsers licht verhoogd (1,5 m), zie hier vooral de eerste overzichtstekening en halverwege een aanzicht in groen op figuur 3.2 (het tweede groene aanzicht, horizontaal tussen verticale bladzijden).

De Fietsersbond is blij met dit voorstel, dat de komende periode nog besproken zal worden met onder meer de bewonersorganisaties en andere stakeholders/belanghebbenden. Daarnaast is vastgesteld dat de verkeerslichten van Eikenlaan-Elzenlaan worden verplaatst naar Eikenlaan-Kastanjelaan (bij winkelcentrum Selwerd) en dat er geen volledige aansluiting komt van de Iepenlaan op de noordelijke ringweg.

Omleidingsroutes voor fietsers

Met Groningen Bereikbaar en de gemeente is een vervolgoverleg gehouden over omleidingsroutes voor fietsers. Hoewel we bij de grotere projecten vaak (niet altijd) een verbetering zien, zijn de vooraankondigingen (zowel in dagen van te voren als op afstand van de stremming) bij de kleinere/kortere projecten nog erg vaak slecht geregeld. Het probleem hierbij is dat de gemeente de omleiding niet bedenkt, maar slechts het voorstel van de aannemer op papier toetst. Of het in de praktijk vervolgens ook zo uitgevoerd wordt, wordt helemaal niet gecontroleerd. De Fietsersbond zal bij alle partijen en overleggen die bij dit onderwerp betrokken (zouden kunnen) zijn aandacht blijven vragen voor een goede uitwerking voor fietsers: het is van belang dat er altijd een goede parallelle route beschikbaar blijft voor fietsers en dat fietsers ruim van te voren (in afstand en tijd) gewaarschuwd worden.

Niet goed!
Niet goed: afzetting zonder aankondiging of omleiding
Wel goed!
Wel goed!

Zorgen om snelfietsroutes

Voor de zomer is het eerste stukje van de fietssnelweg Groningen-Assen opgeleverd. De kwaliteit van het wegdek was beneden de verwachting, zie ook het stuk over de fietssnelweg elders in deze Versnelling. De aannemer heeft aangegeven dat het traject ook naar hun mening niet aan het gewenste kwaliteitsniveau/comfort voldoet. In de eerste helft van september zullen er daarom herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden, o.a. de verbinding tussen de platen zal van een ander materiaal gemaakt worden.
Tot onze verrassing is het nieuwe fietspad langs de Helperzoom van hetzelfde fabricaat als het bovenstaand besproken stuk van de fietssnelweg. Wij waren dan ook benieuwd naar de kwaliteit van dit fietspad. Helaas zijn onze eerste ervaringen ook hier teleurstellend:

Helperzoom betonplaten het fietspad is niet zo vlak als een “gewoon” betonnen fietspad, dat ter plekke gegoten is. Was er langs het Noordwillemskanaal nog het (niet geaccepteerde) excuus dat de aanvoer van beton lastig was, hier was dat niet het geval.
De Fietsersbond zal ook bij de gemeente om opheldering vragen. Mocht hierop geen bevredigend antwoord komen, dan is niet uitgesloten dat we er bij zowel stad als provincie op aan gaan dringen de gebruikte techniek niet meer toe te passen bij de aanleg van alle fietsroutes.

Laan Corpus den Hoorn en omgeving

De gemeente maakt zich nog steeds zorgen om de doorstroming van autoverkeer op de Laan Corpus den Hoorn, voor een belangrijk deel ingegeven door de werkzaamheden aan de ring Zuid. Daarom wil men een aantal maatregelen in de omgeving nemen die deels ook invloed hebben op het fietsverkeer.

  • Het kruispunt met de Paterswoldseweg zal voor fietsers niet veranderen, maar de stoplichtvrije oversteek bij de Madame Curiestraat wil men mogelijk laten vervallen omdat overstekende auto’s de doorstroming hinderen. Wij hebben bezwaar gemaakt om dit ook voor fietsers te doen, want dit is een van weinige mogelijkheden voor fietsers om stoplichtvrij van en naar de stad te fietsen vanuit het zuidwesten. Wij vinden dat, indien fietsers er zelf voor kiezen, een stoplichtvrije route naar het centrum mogelijk moet zijn. Een alternatief zou zijn dat de fietsers bij de kruispunten met stoplichten 2x per cyclus alle-richtingen-groen gaan krijgen. Mocht dit niet gebeuren, dan vrezen wij dat de mobielere fietsers “mee gaan rijden” met bepaalde cycli voor het autoverkeer indien hen geen andere keuze geboden wordt.
  • Verder wil de gemeente de oversteek voor fietsers bij de Hoornsedijk aanpassen: hij zou iets naar het westen verplaatst worden, met een duidelijker opstelplaats in het midden. Hoewel de bedoelingen (ook) hier goed zijn, perkt het voorlopige schetsontwerp de mogelijkheden voor het fietsverkeer weer behoorlijk in, door de beperkte ruimte voor fietsers en strakke stoepranden. Het fietspad zal ook op dijkniveau moeten blijven liggen en niet lager. Hier zijn we dus nog niet gelukkig mee. Verder vrezen wij dat het ontwerp voorsorteert op het verlengen van de Fietssnelweg naar Assen aan de westzijde van het Noordwillemskanaal, iets waar we op voorhand niet voor zijn. Dit voorsorteren wordt overigens door de gemeente ontkend.
  • Als Fietsersbond hebben wij verder aandacht gevraagd voor het verkeerslicht aan de westzijde van de Paterswoldseweg bij de kruising met de weg voor de hoofdingang van het Martiniziekenhuis langs (ook Van Swietenlaan geheten, soms Van Swietenplein genoemd). Dit verkeers- nee stoplicht staat voor fietsers standaard op rood en moet via het aanraken van een paaltje geactiveerd worden, terwijl er nauwelijks kruisend verkeer is. Dit leidt er toe dat “90%” van de fietsers hier door rood rijdt; er zijn fietsers die menen dat een verkeersovertreding hier uitgelokt wordt. Dit is zeer ongewenst en daarom hebben wij aangedrongen op een fietsvriendelijker oplossing, waarbij overwogen moet worden of de verkeerslichten niet helemaal weg kunnen.

Categorieën